ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว๓๒๒๐๒                                                    ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓      

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑          

เวลาเรียน ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์  ๘๐ ชั่วโมง/ภาค         จำนวน ๒.๐ หน่วยกิต  

ศึกษาวิเคราะห์พื้นฐานหลักการพื้นฐานของคลื่นผิวน้ำ การซ้อนทับของคลื่น สมบัติของคลื่น การสะท้อน  การหักเห   การแทรกสอด  และ  การเลี้ยวเบนของคลื่น   ธรรมชาติและสมบัติของเสียง บีตส์ คลื่นนิ่งและ    การสั่นพ้อง อัตราเร็วของเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความเข้มเสียงและการได้ยิน เสียงดนตรี บีตส์ และคลื่นนิ่งของเสียง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และ คลื่นกระแทก  การประยุกต์ความรู้เรื่องเสียง สมบัติพื้นฐานของคลื่นแสง  การแทรกสอด  การเลี้ยวเบน  การกระเจิงของแสง รวมถึงปรากฏการณ์เรือนกระจก  การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง  การสะท้อนของแสง ภาพที่เกิดจากการสะท้อนแสงบนกระจกเงาราบและกระจกโค้ง  การหักของแสง  กฎการหักเห  ความลึกจริง  ลึกปรากฏ ภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์บาง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสง  การกระจาย  การสะท้อนกลับหมด  รุ้ง  มิราจ ทัศน์อุปกรณ์  เครื่องฉายภาพนิ่ง  กล้องถ่ายรูป  กล้องจุลทรรศน์  กล้องโทรทรรศน์  ความสว่าง  การถนอมสายตา  ตาและการมองเห็นสี  สีของวัตถุ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย การวิเคราะห์ การสำรวจตรวจสอบ และการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด   ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม (ว๓๒๒๐๒)                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   จำนวน ๒.๐  หน่วยกิต                   เวลา ๔ ชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1

๑.  สำรวจตรวจสอบการเคลื่อนที่แบบคลื่นกับการเคลื่อนที่แบบอนุภาค

๒.  สำรวจตรวจสอบ อธิบายเฟสของคลื่นและสืบค้นข้อมูล อธิบายคลื่นชนิดต่างๆ

๓.  สำรวจตรวจสอบและอธิบายส่วนประกอบของคลื่นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความถี่

ความยาวคลื่น และอัตราเร็ว

๔.  สำรวจตรวจสอบและอธิบายการซ้อนทับของคลื่น

๕.  สำรวจตรวจสอบและอธิบายการสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ

๖.  สำรวจตรวจสอบและอธิบายการหักเหของคลื่นผิวน้ำ

๗.  สำรวจตรวจสอบและอธิบายการแทรกสอดของคลื่นผิวน้ำ

๘.  สำรวจตรวจสอบและอธิบายการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ

๙.  สำรวจตรวจสอบและอธิบายการเกิดคลื่นนิ่งของคลื่นผิวน้ำและคลื่นนิ่งในเส้นเชือก

๑๐.  สำรวจตรวจสอบและอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของคลื่น

๑๑.  อธิบายการเสียงที่เกิดจากการสั่นของวัตถุ ทำกิจกรรมและสรุปได้ว่าเสียงมีสมบัติของคลื่นพร้อมยกตัวอย่างการสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง

๑๒.  อธิบายและคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของเสียงในอากาศ

๑๓.  อธิบายชนิดของคลื่นเสียงจากการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางและอธิบายถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการกระจัดของอนุภาคอากาศและความดันอากาศของที่มีคลื่นเสียงเคลื่อนที่ผ่าน

๑๔.  อธิบายความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง บอกความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มและระดับความเข้มเสียงและคำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๕.  อธิบายองค์ประกอบต่างๆ ของการได้ยิน ได้แก่ หูกับการได้ยิน ระดับเสียง เสียงดนตรี คุณภาพเสียง มลภาวะของเสียง

๑๖.  ทำกิจกรรมอธิบายและยกตัวอย่างของความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้องของเสียง

๑๗.  ทำกิจกรรมเพื่อสังเกตปรากฏการณ์ การเกิดบีตส์และการเกิดคลื่นนิ่งของเสียง พร้อมคำนวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๑๘.  อธิบายลักษณะและเงื่อนไขของการเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทกพร้อมทั้งยกตัวอย่างอันตรายที่เกิดจากคลื่นกระแทก

๑๙.  อธิบายลักษณะการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุลักษณะต่างๆ พร้อมทั้งสรุปเป็นกฎการสะท้อนของแสงและอธิบายการเกิดภาพเสมือนได้

๒๐.  ใช้กฎการสะท้อนของแสงเขียนรังสีตกกระทบ รังสีสะท้อนของแสงเพื่อแสดงและหาตำแหน่งภาพจากกระจกโค้ง พร้อมคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง

๒๑.  ทำการทดลองตามกฎของสเนลล์ หาความสัมพันธ์ระหว่างกฎของสเนลล์กับดรรชนีหักเหของวัตถุ

๒๒.  อธิบายเกี่ยวกับเลนส์นูนและเลนส์เว้า และสามารถเขียนรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งภาพ

พร้อมคำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒๓.  ทำการทดลองเกี่ยวกับทัศนอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉายภาพนิ่ง กล้องจุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์และนำความรู้เรื่องเลนส์ไปอธิบายการทำงานของทัศนอุปกรณ์และกล้องถ่ายรูป

๒๔.  ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการให้พลังงานแสงของแหล่งกำเนิดแสงกับความสว่างบนพื้นที่

ที่รับแสง หาปริมาณที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กำหนดให้

๒๕.  นำความรู้เกี่ยวกับการถนอมสายตาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๒๖.  อธิบายการมองเห็นของคนปกติ คนสายตาสั้น คนสายตายาวและการแก้ไขและอธิบายการมองเห็นสีต่างๆ ของตา

๒๗.  บอกสมบัติของเสียงที่นำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์

๒๘.  ทำการทดลอง อธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ และคำนวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๒๙.  ทำการทดลอง อธิบายการเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยวและคำนวณหาปริมาณต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

๓๐.  ทำการทดลองและคำนวรหาความยาวคลื่นของแสงสีต่างๆ โดยใช้เกรตติง

๓๑.  อธิบายการกระเจิงของแสงและนำไปใช้อธิบายการมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงิน

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s