แบบทดสอบ

แบบทดสอบเก็บคะแนน โมเมนตัมและการชน

แบบทดสอบเก็บคะแนน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ. สกลนคร

รายวิชา ฟิสิกส์  ว 32203  เรื่อง โมเมนตัมและการชน

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/S  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  คะแนนรวม 10  คะแนน

คำชี้แจง แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คะแนนรวม 5 คะแนน

ตอนที่ 2 เป็นแบบอัตนัยเขียนตอบ คะแนนรวม 5 คะแนน

ตอนที่ 1 จงเลือกตำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ลงในช่องคำตอบที่กำหนดให้ในท้ายข้อสอบ

1. ลูกบอลตกกระทบพื้น แล้วสะท้อนกลับด้วยอัตราเร็วเท่าเดิม ลูกบอลมีปริมาณที่เปลี่ยนไปคือ

1.     โมเมนตัม                     2.       ความเร็ว                            3.       พลังงานจลน์

คำตอบที่ถูกต้องคือ

ก.      1, 2, 3            ข.     2, 3                          ค.       1, 3               ง.    1, 2

2. โมเมนตัมของวัตถุที่เปลี่ยนไปเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับ

ก. ความเร็วที่เปลี่ยนไป  ข. ความเร็วต้น           ค. ความเร็วปลาย                  ง. ความเร็วเฉลี่ย

3. แรงที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

1.   มวล                            2.    ความเร็ว            3. เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนโมเมนตัม       

คำตอบที่ถูกต้องคือ

ก.      1, 2, 3            ข.     2, 3                          ค.       1, 3               ง.    1, 2

4. ไข่ 2 ใบ ขนาดเท่ากัน ตกลงจากที่สูงเท่ากัน โดยไข่ A ตกลงบนฟองน้ำ แต่ไข่ B ตกลงบนพื้นไม้ ปรากฏว่าไข่ B แตก ไข่ A ไม่แตก ทั้งนี้เป็นเพราะอะไร

 1. 1.       อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมของ B มากกว่า A ขณะกระทบพื้น
 2. 2.      แรงที่พื้นกระทำต่อ B มากกว่าแรงที่พื้นกระทำต่อ A
 3. 3.      ขณะที่ตกถึงพื้น ไข่ B ถูกทำให้หยุดเร็วกว่าไข่ A
 4. 4.      ในขณะถึงพื้น โมเมนตัมของ B มากกว่าของ A
 5. 5.      แรงดลแปรผกผันกับเวลา ( F µ )

คำตอบที่ถูกต้องคือ

ก. 2, 3, 4, 5                   ข. 1, 2, 3, 5              ค. 1, 2, 3, 4              ง. 1, 2, 3       

5. จากกราฟ มีแรงกระทำกับวัตถุ ในช่วงเวลาที่มีแรงกระทำนั้น (จากวินาทีที่ 1 – 3) จะทำให้วัตถุเปลี่ยนโมเมนตัมไปเท่าใด (kg.m/s)

ก.    20         kg.m/s

ข.    15           kg.m/s

ค.    10          kg.m/s

ง.    5            kg.m/s

 

6. จากข้อ 5 แรงเฉลี่ยที่กระทำต่อวัตถุมีค่ากี่นิวตัน

ก.    10      N                 ข.    5.0         N                 ค.    2.5         N                 ง.    0.5         N

7. การดลที่กระทำบนวัตถุหนึ่งจะมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณใดต่อไปนี้

ก.     แรง                 ข.    พลังงานจลน์                 ค.     โมเมนตัม          ง.     ความเร็ว

 1. 8.   รถยนต์คันหนึ่งเร่งให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแสดงว่า
  1. 1.       โมเมนตัมของรถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า                   2.   ความเร่งของรถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า   
  2. 3.      พลังงานจลน์ของรถเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า

ข้อความใดถูกต้อง

   ก.     ข้อ 1 , 2 และ 3                  ข.    ข้อ  1 , 3                      ค.    ข้อ 2 , 3                    ง.     ข้อ 1, 2

 1. 9.        มวลสองก้อนเท่ากัน ก้อนหนึ่งหยุดนิ่ง เมื่อชนกันแล้วติดกันไป แสดงว่า
  1. 1.       โมเมนตัมของระบบไม่เปลี่ยน                           2.   พลังงานจลน์ของระบบลดลง           

3.   ก้อนแรกที่นำหน้าจะมีความเร็วมากกว่า

   ข้อความใดถูกต้อง

ก.     ข้อ 1 , 2 และ 3            ข.    ข้อ  1 , 3                      ค.    ข้อ 2 , 3                    ง.     ข้อ 1, 2

10.  จงพิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้

     1. คนอยู่บนรถแล้ววิ่งไปข้างหน้า ทำให้รถถอยหลังไปบนพื้นฝืดเป็นผลให้โมเมนตัมของระบบคงที่

     2. กระสุนปืนพุ่งชนแท่งไม้ซึ่งวางบนพื้น แล้วเคลื่อนที่ติดไปด้วยกัน ปรากฏว่าพลังงานจลน์ของ

         ระบบเปลี่ยน แสดงว่าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่น

     3. วัตถุ ระเบิดเป็นสามส่วน แต่ละส่วนเคลื่อนที่คนละทิศ เหตุการณ์นี้โมเมนตัมของระบบคงที่

     ข้อใดถูก

ก.     ข้อ 1 , 2 และ 3            ข.    ข้อ  1 , 3                      ค.    ข้อ 2 , 3                    ง.     ข้อ 1, 2

ช่องคำตอบ ตอนที่ 1

ข้อ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                   

                   

                   

                   

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 จงเขียนแสดงวิธีคิดหาคำตอบอย่างละเอียด

 1. 1.       ถ้าลูกบอลมวล m วิ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็ว u  โดยทำมุม กับเส้นตั้งฉาก ดังรูป

 ถ้าลูกบอลใช้เวลา t ในการกระทบ จงหาโมเมนตัมที่เปลี่ยนไป

 

 

วิธีคิด ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. 2.      บอลมวล 2.5 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2 เมตรต่อวินาที เข้าชนกล่องมวล 5 กิโลกรัม ซึ่งอยู่นิ่ง ภายหลังชน บอลหยุดนิ่งแต่กล่องเคลื่อนที่ต่อไปในทิศเดิมด้วยความเร็วกี่เมตรต่อวินาที

วิธีคิด ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. 3.      มวล 1 กิโลกรัม มีความเร็ว 4 เมตรต่อวินาที พุ่งเข้าชนมวล 4 กิโลกรัม ซึ่งสวนมาด้วยความเร็ว 3 เมตรต่อวินาที ในแนวเส้นผ่านศูนย์กลางมวล ภายหลังการชนมวลทั้งสองติดกันไป จงหาพลังงานจลน์ที่หายไปเป็นกี่จูล

วิธีคิด ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 1. 4.      ลูกระเบิดลูกหนึ่งมวล 3 กิโลกรัม กลิ่งเป็นแนวเส้นตรงไปบนพื้นราบที่ไม่มีแรงเสียดทานด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที ปรากฏว่าลูกระเบิด ระเบิดออกเป็นสองส่วนมวลเท่ากัน โดยส่วนที่หนึ่งเคลื่อนที่ต่อไปในแนวเดิม ด้วยความเร็ว 15 เมตรต่อวินาที ดังนั้นอีกส่วนหนึ่งจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว

วิธีคิด ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. 5.      ลูกกลม 2 ลูก มวล A และ B มีมวลเท่ากัน   A  มีขนาดความเร็วก่อน 3 เมตรต่อวินาที และ  B อยู่นิ่ง       ดังรูป  จงหาขนาดของความเร็วของลูกกลมทั้งสองภายหลังชน  ตามลำดับ  ( เมตรต่อวินาที )                เมื่อ sin 37° =

 

 

 

 

 

วิธีคิด ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ขอให้นักเรียนทุกคนประสบโชคดี ^_^

ครูอรพรรณ ไวแพน ผู้สอน/ออกข้อสอบ

Advertisements

2 comments on “แบบทดสอบ

 1. เฉลยตอนที่สอง ท้องที่ 5 ให้หนูหน่อยนะค่ะ ตอนนี้เลยค๊าาา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s